SALE: use coupon code PORTO to save 30%

Be the First to Know

Sign up for newsletter today.

0szt.

Nie masz przedmiotów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Budowa bez pozwolenia budowlanego

Niniejszy artykuł opisuje możliwości budowania zadaszeń aluminiowych, ogrodów zimowych, aluminiowych obiektów wolno stojących, wiat garażowych oraz domków aluminiowych bez pozwolenia budowlanego. Przytoczony w nim ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 znowelizowany  1 stycznia 2017. Warto jednak pamiętać, że za ostateczną analizę i objaśnienie zapisów ustawy o Prawie Budowlanym w kontekście pozwoleń budowlanych odpowiada zawsze urząd właściwy do położenia przyszłej zabudowy. Ponadto w przypadku budowy konstrukcji na ROD (Rodzinnych Ogródkach Działkowych) właściwa interpretacja leży również po stronie zarządu ROD. Planując budowę którejkolwiek z wybranych konstrukcji należy się niezwłocznie skontaktować z odpowiedzialnym za decyzję organem. Poniższe omówienie opiera się o oryginalny tekst ustawy i ma charakter tylko informacyjny. Z uwagi na różnice w interpretacji ustaw przez właściwe do miejsca urzędy nadzoru budowlanego, każda wznoszona konstrukcja powinna być traktowana oddzielnie i indywidualnie. Firma Woodpol nie ponosi odpowiedzialności za złe stosowanie przepisów prawa budowlanego wynikające ze złej interpretacji poniższego artykułu.

1. Budowa zadaszenia aluminiowego, ogrodu zimowego, obiektów wolno stojących, wiat garażowych oraz domków aluminiowych bez pozwolenia

Znowelizowana w 2015, a później 1 stycznia 2017 roku ustawa Prawo Budowlane łagodzi wiele z wcześniejszych zapisów, umożliwiając między innymi wznoszenie konstrukcji rekreacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m2 na każde 500 m2 działki. Aby lepiej zrozumieć przepisy, należy najpierw wiedzieć czy jest powierzchnia zabudowy. Zgodnie z międzynarodową normą PN-ISO 9836:1997 oraz jej późniejszą nowelizacją PN-ISO 9836:2015-12 powierzchnią zabudowy określa się rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian wykończonego budynku. W wyliczeniach nie uwzględnia się zewnętrznych elementów takich jak schody i rampy zewnętrzne, daszki, markizy, tarasy oraz podjazdy co oznacza, że do powierzchni nie wliczają się zadaszenia ani ogrody zimowe, o ile nie są zamkniętą bryłą. Do powierzchni nie są również brane pod uwagę obiekty pomocnicze takie jak altany, szopy czy szklarnie. W nowelizacji ustawy oprócz określenia zasad i wymogów pozwoleń budowlanych do altan czy ogrodów zimowych, wprowadzono również odniesienia do konstrukcji wolno stojących w rodzaju wiat garażowych oraz domków wypoczynkowych. Na podstawie Artykuł 29.1 punktu 2 można bez pozwolenia budowlanego wznieść niezamknięte zadaszenie aluminiowe lub ogród zimowy z co najmniej jedną ścianą otwartą, o ile powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2 powierzchni. Maksymalnie można posiadać takie dwa zabudowania na każde 500 m2 działki.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

(...)

Kolejne punkty artykułu 29.1 – 2a i 2c odnoszą się kolejno do zabudowań wolno stojących oraz wiat garażowych. Każdy obiekt wolno stojący, w tym odrębny od bryły domu ogród zimowy, wiata garażowa lub domek aluminiowy, który nie przekracza 35 m2 może zostać wzniesiony bez pozwolenia budowlanego, przy czym może powstać jeden taki obiekt na każde 500 m2 działki. W przypadku wiat garażowych obostrzenia dotyczą maksymalnie 50 m2 i mogą powstać dwie na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami )

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

(...)

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2powierzchni działki;

(...)

Należy zwrócić uwagę, że ustawa w żaden sposób nie ograniczają, ani określają rodzaju fundamentu na jakim mogą powstać rzeczone zabudowania bez pozwolenia. Zgodnie z rodzajami fundamentów wymienionymi w artykule dotyczącym Przygotowania podłoża i ścian, fundamentem może być wylewana płyta betonowa, opaska fundamentowa, kostka brukowa lub bloczki betonowe. Dodatkowo przepisy nie określają rodzaju mocowania takiego rodzaju zabudowy, a więc może zostać związana z podłożem.

Pełny i aktualny tekst ustawy można pobrać tutaj  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

2. Formalności dotyczące konstrukcji aluminiowych

Wzniesienie każdej z wymienionych wcześniej konstrukcji na działce prywatnej wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przez rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Organ odpowiedzialny ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu do budowy. Jeśli tego nie zrobi dochodzi tak zwanej milczącej zgody i po upłynięciu tego terminu można rozpocząć budowę, mając na jej rozpoczęcie dwa lata. Jeśli w tym terminie nie dojdzie do jej rozpoczęcia należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Do wypełnienia formularza należy przygotować informacje o:
1) Rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac przewidzianych do realizacji robót budowlanych,
2) Termin rozpoczęcia prac budowlanych,
3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
4) W zależności od potrzeb: szkice lub rysunki dotyczące inwestycji, które nie muszą być przygotowane przez osobę z uprawnieniami.

W przypadku budowy konstrukcji na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, budowy nie musimy zgłaszać do urzędów, ale zgłaszamy ją do Zarządu ROD.